Quỹ Nạo Thai DC (DCAF) là một quỹ tình nguyện phi lợi nhuận do phụ nữ lãnh đạo để quyên tiền chi trả cho phần chênh lệch giữa tổng chi phí nạo thai và khoản tiền bệnh nhân có thể trả. DCAF có đường dây trợ giúp bảo mật thông tin giúp bệnh nhân tiếp cận quỹ này.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN TRỢ GIÚP

  1. Gọi đường dây trợ giúp miễn phí, bảo mật tại số 202-452- 7464.
  2. Để lại tin nhắn cho nhân viên quản lý vụ việc tình nguyện của chúng tôi. Nói rõ tên và số điện thoại, có thai bao nhiêu tuần, ngày hẹn đi bác sỹ, và chúng tôi có thể để lại tin nhắn trên điện thoại của quí vị được không.
  3. Khi nhân viên quản lý vụ việc gọi lại cho quí vị, hãy cung cấp thông tin về trường hợp của quí vị, bao gồm quí vị có bao nhiêu tiền và/hoặc có thể sẽ kiếm được bao nhiêu để trả cho việc nạo thai của quí vị. Nhân viên quản lý vụ việc của DCAF biết lắng nghe và có thể dự tính chi phí nạo thai cho quí vị và tư vấn tài chính cụ thể để giúp quí vị đánh giá nhu cầu và các lựa chọn tài chính của quí vị.
  4. Nếu nhân viên quản lý vụ việc xác định rằng quí vị đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của DCAF, chúng tôi sẽ cam kết hỗ trợ một khoản tiền. DCAF sẽ thanh toán trực tiếp cho phòng khám để thanh toán khoản tiền đã cam kết bằng một phần chi phí cho việc nạo thai của quí vị.

ĐIỀU KIỆN ĐỦ

  • Cư dân Hoa Thịnh Đốn, Maryland, và Virginia
  • Những người tới vùng Hoa Thịnh Đốn từ các vùng khác
  • Ngoại lệ sẽ được xét tùy theo vụ việc